Trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 7 roku życia oraz od 8-18 r.ż, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) – do ukończenia 25. roku życia.

Skierowanie wystawia lekarz z oddziału lub poradni:

– neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej,
– lekarz POZ

Źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm

Zajęcia terapeutyczne odbywają się według grafiku ustalonego z rodzicem/ opiekunem, uwzględniającego zalecenia lekarza prowadzącego oraz możliwości organizacyjne Poradni.

Zespół:

– lek. Magdalena Stefańska-Ilków (lekarz prowadzący) – lekarz rehabilitacji medycznej – specjalista II stopnia
– mgr Krystyna Wiatr-Soja – fizjoterapeuta
– mgr Teresa Kruzel – terapeuta zajęciowy
– mgr Paulina Kornecka – fizjoterapeuta
– mgr Grażyna Stępniak – logopeda
– mgr Teresa Meyer – psycholog
– mgr Izabela Grudzień-Pilarczyk – psycholog