Trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 7 roku życia oraz od 8-18 r.ż, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) – do ukończenia 25. roku życia.

Skierowanie wystawia lekarz z oddziału lub poradni:

– neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej,
– lekarz POZ

Źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm

Zdjęcia: własne Poradni

Pacjenci, zgodnie z listą oczekujących, przyjmowani są na 3-miesięczne cykle diagnostyczno-terapeutyczne.
Zajęcia odbywają się według grafiku ustalonego z rodzicem/ opiekunem, uwzględniającego zalecenia lekarza prowadzącego oraz możliwości organizacyjne Poradni.

W tym czasie stawiana jest diagnoza wielospecjalistyczna oraz prowadzona jest wielospecjalistyczna terapia.
Cykle terapeutyczne 3-miesięczne mogą być powtarzane, na podstawie kolejnych zaleceń lekarza prowadzącego, zgodnie z kolejką oczekujących.

Zajęcia prowadzone są według grafiku ustalonego z rodzicem / opiekunem, w stałych – w ramach danego cyklu terapeutycznego – dniach i godzinach.

Zajęcia odbywają się odpowiednio:

  • dla dzieci do 3 r.ż. – 2 razy w tygodniu po 60 minut
  • dla dzieci po ukończeniu 3 r.ż. do 7 r.ż. – 2 razy w tygodniu po 120 minut
  • dla dzieci po ukończeniu 7 r.ż. – 1 raz w tygodniu po 180 minut

Zespół:

– lek. Magdalena Stefańska-Ilków (lekarz prowadzący) – lekarz rehabilitacji medycznej – specjalista II stopnia
– mgr Krystyna Wiatr-Soja – fizjoterapeuta
– mgr Paulina Kornecka-Sałbut – fizjoterapeuta
– mgr Grażyna Stępniak – logopeda
– mgr Izabela Grudzień-Pilarczyk – psycholog
– mgr Teresa Meyer – psycholog
– mgr Adriana Sztuba – oligofrenopedagog
– Wioleta Chutnik – fizjoterapeuta
– mgr Marta Filipek – pedagog, terapeuta zajęciowy
– mgr Dorota Ożóg – terapeuta zajęciowy